JAVNI ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM PRIJETNO DOMAČE IVANČNA GORICA

Sokolska ulica 8

1295 Ivančna Gorica

 

Datum: 31.08.2022

 

 

ZADEVA: OBVESTILO O KONČANI IZBIRI ZA PROSTO DELOVNO MESTO »DELOVODJA V«

 

 

Obveščamo vas, da je bil v postopku javne objave za prosto delovno mesto »DELOVODJA V« za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in s trimesečnim poskusnim delom, objavljene dne 08.08.2022 na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, izbran kandidat.

 

Maja Lampret

direktorica

 

 

 

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica z dne 24. 8. 2021 (s spremembami in dopolnitvami) Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto

 

»DELOVODJA V« (m/ž)

(šifra delovnega mesta: J035007)

za nedoločen čas

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj srednja strokovna izobrazba ali najmanj srednja splošna izobrazba,
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju dela delovnega mesta, ki je dinamično in obsega različna dela na več lokacijah, s poudarkom na področju vzdrževanja površin.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

Redno vzdrževanje in čiščenje vseh prostorov v objektu in sicer:

 • opravlja redno čiščenje muzeja,
 • opravlja redno čiščenje sanitarij,
 • opravlja redno čiščenje kavarne, predavalnice in prostore TICa,
 • opravlja redno čiščenje nočitvenih enot, po sprotnih navodilih, glede na prijave in odjave gostov, skupaj z sanitarijami, kuhinjo in skupnimi prostori,
 • zamenjuje in odvaža posteljnino,
 • vzdržuje vse prostorov, sanitarno opremo, odvaža smeti, in opravlja vse potrebno za urejenost prostorov,
 • opravlja manjša vzdrževalna dela,
 • opravlja nadzor nad deli vzdrževalnimi deli, katera mora opraviti zunanji izvajalec,
 • opravlja nadzor in vzdrževanje vseh sistemov za delovanje hiše (alarmi, požarni, dvigalo….),
 • opravlja vzdrževanje okolice objekta (rastline, trava, v zimskem času kidanje, posipanje itd.),
 • pomaga pri pripravi različnih dogodkov v izvedbi Zavoda,
 • čisti notranjost objektov in sanitarij na Jurčičevi domačiji, ter skrbi za urejenost prostorov (sanitarna oprema, smeti itd.),
 • opravlja druge naloge po navodilih direktorja Zavoda.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in dokazilo oziroma verodostojno listino o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo in dokazilo oziroma verodostojno listino o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu).

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

 

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave. Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bo potekal v eni fazi, in sicer na podlagi pregleda prispelih prijav.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in s trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – DELOVODJA V (za vzdrževanje)« na naslov: Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, in sicer v roku 8 dni od objave na uradni spletni strani javnega zavoda in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov petra.peunik.okorn@ivancna-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh javnega zavoda (https://prijetnodomace.si/).

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Maji Lampret, ki je dosegljiv/a na telefonski številki 031 843 900 ali po elektronski pošti maja.lampret@ivancna-gorica.si.

 

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen za ženske in moške.

 

 

Datum: 08.08.2022

 

 

Maja Lampret

direktorica