JAVNI ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM PRIJETNO DOMAČE IVANČNA GORICA

Sokolska ulica 8

1295 Ivančna Gorica

 

 

Datum: 27. 11. 2023

 

 

 

ZADEVA: OBVESTILO O KONČANI IZBIRI ZA PROSTO DELOVNO MESTO »KOORDINATOR III« (m/ž)

 

 

Obveščamo vas, da je bil v postopku javne objave za prosto delovno mesto »KOORDINATOR III« (m/ž) v notranji organizacijski enoti Hiša kranjske čebele, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev, objavljene dne 13. 11.2023 na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, izbran kandidat.

 

 

 

Maja Lampret

   direktorica

 

 

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica z dne 24. 8. 2021, s spremembami in dopolnitvami, Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica objavlja prosto delovno mesto

 

»KOORDINATOR III« (m/ž)

(Koordinator III za gostinstvo in turizem)

(šifra delovnega mesta: I015077)

za nedoločen čas

NOE – Hiša kranjske čebele

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj srednji strokovni izobrazbi ali najmanj srednji splošni izobrazbi;
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj;
 • aktivno znanje angleškega jezika.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami v turizmu in poznavanjem destinacije Ivančna Gorica.

 

Po trinajsti točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in naslednji), se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu);
 3. fotokopijo dokazila oziroma dokumentacije, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti aktivno znanje (višja raven) angleškega jezika:
 • zaključena osnovnošolska obveznost na osnovni šoli, na kateri je bil eden od predmetov angleški jezik,
 • končana srednja šola, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik, pri čemer oseba predhodno ni končala osnovne šole, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik,
 • opravljen izpit iz angleškega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem študiju,
 • potrdilo o jezikovnem usposabljanju iz angleškega jezika pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur,
 • potrdilo o uspešno opravljenem izpitu za angleški jezik.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

 

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

 

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, bo potekal v eni fazi, in sicer na podlagi pregleda prispelih pravočasnih in popolnih prijav, ob upoštevanju prednostnega pogoja.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto KOORDINATOR III (Koordinator III za gostinstvo in turizem), v notranji organizacijski enoti Hiša kranjske čebele, in sicer za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

Vodenje kavarne:

 • organizira dela in delovne procese zaposlenih v kavarni,
 • naroča in nabavlja pijačo, hrano in vsega potrebnega za redno delovanje,
 • pripravlja vse dogovore z dobavitelji in drugimi sodelujočimi,
 • organizira in izvaja zajtrke za goste,
 • organizira pogostitve za različne dogodke in skupine,
 • skrbi za vzdrževanje kavarniških prostorov,
 • komunicira z gosti in strežbo,
 • skrbi za kuhinjo v hostlu,
 • prijavlja, odjavlja ter sprejema goste izven delovnega časa recepcije,
 • opravlja druge naloge po navodilih direktorja Zavoda.

 

Kandidat pošlje prijavo s prilogami in pripisom »za javno objavo – KOORDINATOR III« po elektronski poti na elektronski naslov: polona.erjavec@ivancna-gorica.si, in sicer v roku osem (8) dni od objave na spletni strani javnega zavoda in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Veljavnost prijave po elektronski pošti ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica (https://prijetnodomace.si/).

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Poloni Erjavec, ki je dosegljiva na telefonski številki 01 44 40 412 ali po elektronski pošti polona.erjavec@ivancna-gorica.si.

 

V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

 

Datum: 13.11.2023

 

 

Maja Lampret

direktorica