JAVNI ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM PRIJETNO DOMAČE IVANČNA GORICA

Sokolska ulica 8

1295 Ivančna Gorica

 

 

Datum: 15.09.2022

 

 

ZADEVA: OBVESTILO O ZAKLJUČENEM POSTOPKU JAVNE OBJAVE ZA PROSTO DELOVNO MESTO

               »TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I«

 

 

Obveščamo vas, da je zaključen postopek javne objave za prosto delovno mesto »TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I«, objavljene dne 22. 8. 2022 na spletni strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

 

 

Maja Lampret

direktorica

 

 

 

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica z dne 24. 8. 2021 Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica objavlja prosto delovno mesto

 

TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I015056)

za nedoločen čas

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj srednji strokovni izobrazbi ali najmanj srednji splošni izobrazbi;
  • najmanj 1 leto delovnih izkušenj.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja del in nalog delovnega mesta.

Po trinajsti točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in naslednji), se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

  • streže goste v kavarni,
  • pripravlja in streže zajtrke za goste,
  • skrbi za urejenost prostorov kavarne,
  • skrbi za kuhinjo v hostlu,
  • prijavlja, odjavlja ter sprejema goste izven delovnega časa recepcije,
  • opravlja druge naloge po navodilih direktorja Zavoda.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

  1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
  2. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu).

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

 

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

 

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, bo potekal v dveh fazah, in sicer bo v prvi fazi pregledana prejeta dokumentacija.

 

V drugi fazi bomo vse kandidate, ki bodo poslali pravočasno in popolno vlogo ter bodo izpolnjevali vse formalne pogoje javne objave za delov o mesto, povabili na razgovor.

 

Na razgovoru bo kandidatom postavljenih pet vprašanj, za vsak odgovor  na vprašanje je možno prejeti do dve točki, kar pomeni skupno največ 10 točk. Izbran bo tisti kandidat, ki bo dosegel najvišje število točk izmed kandidatov, ki se bodo uvrstili v izbirni postopek.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami »za javno objavo – TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I« na  elektronski naslov: polona.erjavec@ivancna-gorica.si v roku 3 delovnih dni od objave na spletni strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Veljavnost prijave po elektronski pošti ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica (https://prijetnodomace.si/).

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Maja Lampret, ki je dosegljiv/a na telefonski številki 031 843 900.

 

V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

 

 

Datum: 22.08.2022

 

 

Maja Lampret

direktorica