JAVNI ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM PRIJETNO DOMAČE IVANČNA GORICA

Sokolska ulica 8

1295 Ivančna Gorica

 

 

Datum:      27. 10. 2023

 

 

 

ZADEVA: OBVESTILO O KONČANI IZBIRI ZA PROSTO DELOVNO MESTO »MUZEJSKI TEHNIK« (m/ž)

 

 

Obveščamo vas, da je bil v postopku javne objave za prosto delovno mesto »MUZEJSKI TEHNIK« (m/ž) v notranji organizacijski enoti Jurčičeva domačija, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev, objavljene dne 23. 8. 2023 na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, izbran kandidat.

 

 

 

Maja Lampret

direktorica

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica z dne 24. 8. 2021, s spremembami in dopolnitvami, Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica objavlja prosto delovno mesto

 

»MUZEJSKI TEHNIK« (m/ž)

(šifra delovnega mesta: G025022)

za nedoločen čas

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj srednji strokovni izobrazbi ali najmanj srednji splošni izobrazbi;
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj;
 • opravljen strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine (če izbrani kandidat strokovnega izpita nima opravljenega ga mora opraviti najkasneje v dveh letih od sklenitve delovnega razmerja);
 • aktivno znanje angleškega jezika.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanjem in izkušnjami s področja etnološke in literarne dediščine.

 

Po trinajsti točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in naslednji), se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Skladno z drugim odstavkom 103. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE) mora strokovni delavec, ki se zaposli na področju muzejske, konservatorske in konservatorske – restavratorske dejavnosti, opraviti strokovni izpit najkasneje v dveh letih od sklenitve delovnega razmerja, na katerem je strokovni izpit določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta. Če strokovni delavec ne opravi strokovnega izpita, mu preneha delovno razmerje naslednji dan po poteku roka. Z opravljenim strokovnim izpitom se pridobi strokovni naziv prve stopnje.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu);
 3. fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o opravljenem strokovnem izpitu s področja varstva kulturne dediščine (če ima kandidat strokovni izpit opravljen);
 4. fotokopijo dokazila oziroma dokumentacije, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti aktivno znanje (višja raven) angleškega jezika:
 • zaključena osnovnošolska obveznost na osnovni šoli, na kateri je bil eden od predmetov angleški jezik,
 • končana srednja šola, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik, pri čemer oseba predhodno ni končala osnovne šole, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik,
 • opravljen izpit iz angleškega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem študiju,
 • potrdilo o jezikovnem usposabljanju iz angleškega jezika pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur,
 • potrdilo o uspešno opravljenem izpitu za angleški jezik.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj znanja in izkušnje s področja etnološke in literarne dediščine, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

 

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

 

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, bo potekal v eni fazi, in sicer na podlagi pregleda prispelih pravočasnih in popolnih prijav, ob upoštevanju prednostnega pogoja.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto MUZEJSKI TEHNIK, v notranji organizacijski enoti Jurčičeva domačija, in sicer za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev. Dela in naloge na delovnem mestu MUZEJSKI TEHNIK se opravlja v nazivu »Muzejski tehnik« in »Samostojni muzejski tehnik«, pri čemer kandidat pridobi posamezni naziv skladno predpisi, ki urejajo pridobivanje nazivov v dejavnostih varstva kulturne dediščine. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • strokovno vodi po razstavah in muzejskih zbirkah v okviru Jurčičeve domačije,
 • spremlja najave, organizira vodstva in koordinira skupine obiskovalcev,
 • dela z muzejskimi predmeti, dokumentira in vzdržuje,
 • oblikuje in izvaja primerne strokovne muzejsko pedagoške/andragoške programe (v sodelovanju s kustosi) za različne ciljne publike,
 • izdeluje učne liste,
 • sodeluje in pripravlja skupne ponudbe z Jurčičevo domačijo,
 • navezuje stike s šolami, vrtci, zavodi, društvi, podjetji in drugimi zainteresiranimi skupinami,
 • pripravlja besedila in fotografije za objave v medijih,
 • predlaga in izvaja programe za muzej, prijazen in dostopen vsem ciljnim skupinam obiskovalcev,
 • priprava politike dela z obiskovalci, pedagoške programe, evalvacije obiskovalcev,
 • sodeluje pri projektih postavitve stalnih in občasnih (lastnih in gostujočih) razstav,
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi spremljevalnih dogodkov v Hiši kranjska čebela,
 • pripravlja in aktivno sodeluje na strokovnih in promocijskih dogodkih doma in v tujini,
 • sodeluje pri pripravi strateškega načrta, dokumenta o zbiralni politiki in drugih skupnih dokumentih muzeja,
 • opravlja druge naloge po navodilih direktorja Zavoda.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami »za javno objavo – MUZEJSKI TEHNIK« na elektronski naslov: polona.erjavec@ivancna-gorica.si, in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani javnega zavoda in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Veljavnost prijave po elektronski pošti ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica (https://prijetnodomace.si/).

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Polona Erjavec, ki je dosegljiv/a na telefonski številki 01 44 40 412 ali po elektronski polona.erjavec@ivancna-gorica.si.

 

V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

 

Datum: 23.08.2023

 

 

Maja Lampret

direktorica