Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest  Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica z dne 24.8.2021 (s spremembami in dopolnitvami) Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica objavlja prosto strokovno delovno mesto

 

»VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III za marketing in promocijo« (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I017161)

za nedoločen čas

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj specializaciji po visokošolski izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski univerzitetni izobrazbi (prejšnji) ali najmanj magistrski izobrazbi (druga bolonjska stopnja),
 • 2 leti delovnih izkušenj,
 • višja raven znanja angleškega jezika.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

 

 • Promocija, trženje in stiki z javnostmi:
 • pripravlja, izvaja in spremlja letni načrt trženjskih aktivnosti zavoda
 • pripravlja, izvaja in spremlja promocijskih aktivnosti zavoda
 • pripravlja in izvaja marketinška orodja za pospeševanje prodaje destinacije
 • vzpostavlja sodelovanje z nosilci turistične ponudbe v Ivančni Gorici
 • sodeluje z STO ter izvaja partnerske projekte
 • sodeluje z organizatorji potovanj ter organizacijami za pospeševanje prodaje doma in v tujini
 • koordinira in organizira turistično-promocijske nastope doma in v tujini
 • skrbi za spletne strani in družabna omrežja

 

 • Informiranje, analize, arhiv:
 • vodi potrebne evidence, izdeluje poročila in analize
 • zbira, obdeluje in analizira podatke o turističnem prometu
 • zbira, obdeluje in analizira podatke o turistični ponudbi in ponudnikov
 • evidentira in analizira kakovost ter ustreznost turistične ponudbe
 • organizira in prodaja turistične aranžmaje
 • spremlja in analizira trende v turizmu
 • sodeluje pri pripravi skupnih programov na območju destinacije
 • Ostale naloge:
 • načrtuje in organizira prireditve in druge projekte
 • pomaga pri delu v TIC-u
 • koordinira izvajanje lokalne vodniške službe
 • opravlja druge naloge po navodilih direktorja Zavoda.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo in fotokopijo verodostojne listine o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (iz fotokopije dokazila mora izhajati datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, kratek opis dela oz. delovnega mesta in stopnja oz. raven izobrazbe potrebna za posamezno delo oz. delovno mesto).
 3. fotokopijo verodostojne listine oziroma dokumentacije, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti višjo raven znanja angleškega jezika, in sicer:
 • zaključena osnovnošolska obveznost na osnovni šoli, na kateri je bil eden od predmetov angleški jezik,
 • končana srednja šola, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik, pri čemer oseba predhodno ni končala osnovne šole, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik,
 • opravljen izpit iz angleškega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem študiju,
 • potrdilo o jezikovnem usposabljanju iz angleškega jezika pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur,
 • potrdilo o uspešno opravljenem izpitu za angleški jezik.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

 

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bo potekal v eni fazi. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na razgovor, na katerem bodo morali odgovoriti na 5 ustno zastavljenih vprašanj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto. Za vsak pravilen odgovor kandidat prejme največ dve točki, izbran bo tisti kandidat, ki bo zbral največ točk.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in s poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda oziroma drugih prostorih, v katerih javni zavod izvaja svoje dejavnosti.

 

Kandidati pošljejo prijave s prilogami po elektronski pošti, na naslov: polona.erjavec@ivancna-gorica.si, in sicer pod zadevo: »za javno objavo – VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III za marketing in promocijo« in sicer v roku 10 dni od objave na uradni spletni strani javnega zavoda in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Veljavnost prijave po elektronski pošti ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana najkasneje zadnji dan roka za prijavo, do 24:00.

 

 

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh javnega zavoda (https://prijetnodomace.si/).

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Maja Lampret, ki je dosegljiv/a na telefonski številki 031 843 900 ali po elektronski pošti maja.lampret@ivancna-gorica.si.

 

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

 

Datum: 27.9.2022

 

 

  MAJA LAMPRET

direktorica