Skip to main content

Zavod Prijetno domače razpisuje javni natečaj za izdelavo reprezentativnih spominkov občine Ivančna Gorica. Izmed vseh bomo izbrali 10 spominkov. K sodelovanju vabimo vse pravne in fizične osebe, ki lahko sodelujejo z enim ali z večjim številom spominkov, za vsak natečajni predlog pa mora biti dostavljena vsa dokumentacija, ki je navedena v besedilu dokumentacije javnega natečaja.

Natečaj poteka v sklopu projekta Razvoj in vzpostavitev sistema trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov (v nadaljevanju RAST), katerega namen je ustvarjanje priložnosti za razvoj celovitih turističnih produktov ter razvoj subjektov turističnega gospodarstva in posledično možnost za ustvarjanje novih delovnih mest znotraj sektorja, je v drugi fazi operacije predvidena tudi izvedba natečaja za izbor desetih reprezentativnih spominkov občine Ivančna Gorica.

Želimo, da spominki pripovedujejo in utrjujejo značilne zgodbe občine in na ta način krepijo njihovo prepoznavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Zavod Prijetno domače bo izbral izključno tiste spominke, ki predstavljajo občino Ivančna Gorica in poudarjajo:

  • največje znamenitosti: zgodovinske, arheološke, arhitekturne, naravne, kulturne, umetniške,…
  • slovite osebnosti občine in njihove dosežke: slikarje, pisatelje, pesnike in druge kulturnike,
  • kulinarične in etnološke posebnosti občine: pijača, jedi, recepti, zelišča, dišave,…

Obvezni elementi:

Zgodba: Vsi spominki, ki so lokalni izdelki, morajo vključevati zgodbo spominka v slovenskem jeziku; kaj spominek ponazarja, kako je povezano z občino, kakšna je simbolika in sporočilnost …

Logotip: Vsi spominki morajo biti opremljeni z logotipom občine, Prijetno domače. Če je v konkretnem primeru bolj primerno, je z logotipom lahko opremljena zgolj embalaža. Povezavo do logotipa najdete tukaj. Uporabite drugi logotip.

Kriteriji za izbor reprezentativnih spominkov občine Ivančna Gorica:

  1. Spominek naj bo vezan na naravno in kulturno dediščino občine Ivančna Gorica.
  2. Spominek naj vsebuje sporočilno noto, vezano na območje občine Ivančna Gorica.
  3. Prednost bodo imeli čim bolj inovativni in izvirni spominki.
  4. Spominek naj bo opremljen z logotipom občine, Prijetno domače.
  5. Spominek ne sme presegati vrednost 20 EUR.
  6. Potrebno je oddati en izdelan spominek in eno fotografijo spominka.

Idejne rešitve spominkov, katerih vrednost bo presegala vrednost, ki je navedena zgoraj, ne bodo upoštevane, kot tudi ne rešitve, ki ne predstavljajo občino ali kako drugače ne izpolnjujejo kriterijev, določenih  v posameznem sklopu. Prav tako bodo iz postopka izločene vse idejne rešitve spominkov, ki ne bodo upoštevale drugih zahtev iz tega dokumenta.

Ocenjevanje bo izvedla tričlanska strokovna ocenjevalna komisija, ki jo bo imenovala direktorica Zavoda Prijetno domače. Z izbranimi ponudniki se bo komisija dogovorila za individualen termin za predstavitev spominka.

Strokovna ocenjevalna komisija pri ocenjevanju upošteva ves prispeli material in lahko avtorja pozove k pojasnitvi oz. dopolnitvi prispelega materiala. Administrativne in ostale postopke, vezane na sprejem prijav, vodi koordinator javnega natečaja. Koordinator javnega natečaja ni član strokovne ocenjevalne komisije.

Ocenjevanje prijavljenih spominkov bo anonimno.

Deset izbranih spominkov bomo profesionalno fotografirali in jih vključili v turistični katalog. Tri najbolj reprezentativne in izvirne spominke bo po potrebi odkupila Občina Ivančna Gorica kot protokolarna darila glede na vsakokratne potrebe protokola občine, kar pomeni, da občina ni zavezana naročiti izbrane spominke kot protokolarna darila pri izbranih ponudnikih.

KAKO SE PRIJAVITI?

Na javni natečaj se prijavite z izpolnjenim obrazcem »Prijavnica na javni natečaj za spominek občine Ivančna Gorica«, ki ga prilagamo. Skupaj s prijavo mora prijavitelj oddati tudi dokončan izdelek, za kar je zaželeno, da je tudi ustrezno embaliran in eno fotografijo izdelka. V kartonsko škatlo zapakirajte izdelek in fotografijo z oznako »NE ODPIRAJ – Javni natečaj za spominek občine Ivančna Gorica«. Prijavnico zapakirajte posebej v ovojnico s pripisom »Javni natečaj za spominek občine Ivančna Gorica.«

Prijavnica je do izteka roka za oddajo dosegljiva v elektronski obliki na tej povezavi. Zainteresirani prijavitelji lahko prijavnico dvignete tudi v času uradnih ur v Turistično-informacijski pisarni Zavod Prijetno domače, Sokolska ulica 5, 1295 Ivančna Gorica.

Prenesite prijavni obrazec

DO KDAJ SE PRIJAVITI?

Prijavitelji morajo svoje prijave, vključno s spominki, oddati po pošti ali osebno dostaviti najkasneje do 31.8.2020 na naslov: Zavod Prijetno domače, Sokolska ulica 5, 1295 Ivančna Gorica.

O izbiri spominkov bodo avtorji obveščeni po telefonu ali e-pošti. Rezultati javnega natečaja bodo objavljeni na spletni strani Zavoda Prijetno domače, Facebook strani Turizem Ivančna Gorica, na spletni strani Občine Ivančna Gorica ter v lokalnem glasilu Klasje.

Po zaključenem postopku javnega natečaja bo naročnik obdržal izdelke desetih spominkov in fotografije vseh prijavljenih spominkov, neizbrane spominke pa bo vrnil prijaviteljem.

Za podrobnejše informacije smo vam na voljo na tel. številko (01) 781 21 28 ali na e-naslovu katja.klemencic@ivancna-gorica.si.

Vabljeni k sodelovanju!

Občinska turistična zveza
Ivančna Gorica