Skip to main content
Projekti

Operacija Inovativnost, Znanje, Združevanje in Izobraževanje za Vzpon turistične ponudbe skupaj z Jurčičem (Jurčičev IZZIV)

By 22. avgusta, 202027 avgusta, 2020No Comments

O operaciji Jurčičev IZZIV
Na prvem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK V LETU 2019 – EKSRP, je bila potrjena operacija z naslovom Inovativnost, Znanje, Združevanje in Izobraževanje za Vzpon turistične ponudbe skupaj z Jurčičem (krajše: Jurčičev IZZIV).

Sodelujoči:
Prijavitelj:  Zavod prijetno domače
Partnerja: Turistično društvo Muljava in Petra Peunik Okorn s.p

Trajanje operacije: Operacija bo trajala 24 mesecev in bo izvedena v treh fazah.

Povzetek operacije:
Operacija Jurčičev IZZIV je usmerjena v izrabo lokalnih potencialov in njihove trajnostne rabe. Na podlagi izkoriščanja lokalnih potencialov okolja, kot so Jurčičeva domačija, gostinci, ponudniki prenočišč, lokalni pridelovalci hrane, stare obrti, kolesarske poti in pešpoti, spodbuja povezovanje v nove turistične produkte. Povezala bo različne sektorje in tematska področja. Z razvojem osnovnih storitev je namen nadgraditi in bolje izkoristiti obstoječo infrastrukturo, ter vsebine iz lokalnega okolja. Le te bodo oblikovane v nove turistične produkte z višjo dodano vrednostjo. V operacijo bo vključenih več ranljivih skupin (mladi, brezposelni in starejši). Pripomogla bo k  varovanju okolja ter ohranjanju narave in dediščine, saj bo usmerjena k trajnostni pri razvijanju turističnih produktov, kar posledično vodi v sonaravno razvijanje področja.

Glavne dejavnosti:
Prva faza projekta je namenjena temeljiti analizi obstoječega stanja na področju Jurčičeve domačije in širše okolice, proučitvi obstoječe ponudbe in odkrivanja prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti pri nadaljnjem razvijanju turistične ponudbe. Namenjena je tudi pripravi strateških smernic za razvoj in trženje turističnih produktov. Nato bo sledila druga faza, kjer bomo s pomočjo zunanjih izvajalcev razvili in oblikovali dva turistična produkta, z vsemi vsebinami in elementi potrebnimi za tržno implementacijo. Izoblikovali bomo dogovor med turističnimi ponudniki, za trženje turističnih produktov. V to fazo bomo vključili tudi promotorje, ki jih bomo ustrezno izobrazili za nagovor in vodenje obiskovalcev. V tretji fazi bomo novo nastale produkte ustrezno tržno implementirali in tržili na različnih dogodkih in ostalih tržnih kanalih.

Cilji operacije:
Glavni cilji operacije so povečati število novih turističnih produktov povezanih z lokalnim okoljem ter njihovo trženje, povezati turistično ponudbo lokalnega okolja in izboljšati prepoznavnost Jurčičeve domačije. Cilj operacije je tudi ustvariti nova delovna mesta in spodbuditi ranljive skupine v aktivno vključevanje v projekt.

Pričakovani rezultati operacije:

  • 2 nova turistična produkta,
  • odprto novo delavno mesto za polni delovni čas, ki se bo ohranilo še tri leta po zaključku operacije,
  • izvedene 3 delavnice,
  • 7 usposobljenih turističnih promotorjev, ki bodo natančno znali izvajati vodenje oblikovanih programov (po scenarijih za posamezno ciljno skupino),
  • vključenih 30 ponudnikov,
  • izoblikovana strategijo razvoja in trženja do leta 2023,
  • rekviziti, kostumi in drobni material za izvedbo delavnic in oblikovanih programov in
  • izvedena trženjska kampanja z vsemi potrebnimi materiali

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si