Skip to main content
Nekategorizirano

Obvestilo o javni objavi za DM: “Kustos” (m/ž)

By 16. avgusta, 202320 septembra, 2023No Comments

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM

PRIJETNO DOMAČE IVANČNA GORICA

Sokolska ulica 8

1295 Ivančna Gorica

 

Datum: 20.09.2023

Številka: 9-9-2023

 

 

 

ZADEVA: OBVESTILO O NEUSPELI JAVNI OBJAVI ZA ZASEDBO PROSTEGA

                  DELOVNEGA MESTA »KUSTOS« (m/ž)

 

Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica obvešča, da v okviru javne objave za zasedbo prostega delovnega mesta »KUSTOS« (m/ž), za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca, objavljenega dne 16.08.2023 na spletni strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica in na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kandidat ni bil izbran, saj se v izbirni postopek ni uvrstil nihče od prijavljenih kandidatov, zato je javna objava neuspela.

 

                                                                                                                                                                                                                                     Direktorica

                                                                                                                                                                                                                                     Maja Lampret

 

 

 

 

 

 

 

 

Javna objava z dne 16.08.2023

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica z dne 24. 8. 2021, s spremembami in dopolnitvami, Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica objavlja prosto delovno mesto

 

»KUSTOS« (m/ž)

(šifra delovnega mesta: G027012)

za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj;
 • opravljen strokovni izpit s področja varstva kulturne dediščine (če izbrani kandidat strokovnega izpita nima opravljenega ga mora opravit najkasneje v dveh letih od sklenitve delovnega razmerja);
 • aktivno znanje angleškega jezika.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanjem in izkušnjami s področja čebelarsko turističnih vodenj.

 

Po trinajsti točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in naslednji), se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Skladno z drugim odstavkom 103. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) mora strokovni delavec, ki se zaposli na področju muzejske, konservatorske in konservatorske – restavratorske dejavnosti, opraviti strokovni izpit najkasneje v dveh letih od sklenitve delovnega razmerja ali po premestitvi na delovno mesto, na katerem je strokovni izpit določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta. Če strokovni delavec ne opravi strokovnega izpita, mu preneha delovno razmerje naslednji dan po poteku roka. Z opravljenim strokovnim izpitom se pridobi strokovni naziv prve stopnje.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti jasno razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu);
 3. fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o opravljenem strokovnem izpitu s področja varstva kulturne dediščine (če ima kandidat strokovni izpit opravljen);
 4. fotokopijo dokazila oziroma dokumentacije, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti aktivno znanje (višja raven) angleškega jezika:
 • zaključena osnovnošolska obveznost na osnovni šoli, na kateri je bil eden od predmetov angleški jezik,
 • končana srednja šola, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik, pri čemer oseba predhodno ni končala osnovne šole, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik,
 • opravljen izpit iz angleškega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem študiju,
 • potrdilo o jezikovnem usposabljanju iz angleškega jezika pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur,
 • potrdilo o uspešno opravljenem izpitu za angleški jezik.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj znanja in izkušnje s področja čebelarsko turističnih vodenj, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

 

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

 

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bo potekal v eni fazi, in sicer na podlagi pregleda dokumentacije, ob upoštevanju prednostnega pogoja za zasedbo delovnega mesta.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto KUSTOS v notranji organizacijski enoti Hiša kranjske čebele, in sicer za določen čas 12 mesecev oz. do vrnitve odsotnega javnega uslužbenca, tj. predvidoma do 1. 8. 2024, s polnim delovnim časom (40 ur/teden), in s poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • organizira delo v muzejskem delu Hiša kranjska čebela,
 • sprejema in koordinira skupine,
 • vodi skupine obiskovalcev,
 • organizira spremljevalne muzejske prireditve V Hiši kranjska čebela in na Jurčičevi domačiji,
 • pridobiva gradivo in sistematično dopolnjuje zbirke v skladu z zbiralno politiko,
 • muzeološko obdeluje in dokumentira gradivo v Hiši kranjska čebela in po potrebi na Jurčičevi domačiji,
 • pripravlja gradivo in usmerja investicijsko-vzdrževalna dela,
 • skrbi za žive čebele in sodelovanje z čebelarji,
 • opravlja publicistično dejavnost,
 • pripravlja letni plan, poročila in vodi evidenco obiska in pripravlja druga ustrezno dokumentacijo,
 • soorganizira promocijske aktivnosti,
 • sodeluje z ZVKD in drugimi sorodnimi organizacijami, ki delujejo na sorodnih področjih v ožji in širši okolici,
 • soorganizira nadgradnjo ponudbe na v Hipi kranjska čebela in na Jurčičevi domačiji,
 • koordinira delovanje društev, dejavnih na območju muzeja in muzejskih objektov,
 • opravlja druge naloge po navodilih direktorja Zavoda.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami »za javno objavo – KUSTOS« na elektronski naslov: polona.erjavec@ivancna-gorica.si, in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani javnega zavoda in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Veljavnost prijave po elektronski pošti ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh javnega zavoda (https://prijetnodomace.si/).

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Polona Erjavec, ki je dosegljiv/a na telefonski številki 01 44 40 412 ali po elektronski pošti polona.erjavec@ivancna-gorica.si.

 

V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen za ženske in moške.

 

 

Datum: 16.08.2023

 

 

Maja Lampret

direktorica