Datum: 23.05.2024

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica z dne 24. 8. 2021, s spremembami in dopolnitvami, Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica objavlja prosto delovno mesto

 

»KOORDINATOR III«

Koordinator III za gostinstvo in turizem (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I015077)

za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednja strokovna izobrazba ali najmanj srednja splošna izobrazba;
 • aktivno znanje angleškega jezika.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami z delom v gostinstvu.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • skrb in koordinacija kavarne: ustrezna ponudba, nabava, organizacija dela in delovnih procesov
 • organizacija pogostitev za različne ciljne skupine in dogodke
 • prijava in odjava gostov, po potrebi sprejema obiskovalce
 • načrtuje in izvaja turistično informacijsko dejavnost v TICu
 • organizira turistične storitve, spominke in druge promocijske materiale
 • koordinira lokalne ponudnike in sodelovanja
 • izvaja aktivnosti za razvoj destinacije
 • vodi blagajne, pripravlja zaključke, poročila in evidence
 • izvaja promocijske akcije
 • pomaga pri organizaciji prireditev
 • po potrebi izvaja turistična vodenja
 • opravlja druge naloge po navodilih direktorja Zavoda

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja  ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine, ki izkazuje aktivno znanje oz. višjo raven znanja angleškega jezika. Kot dokazilo oziroma verodostojna listina, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti aktivno znanje oz. višjo raven znanja angleškega jezika se šteje:
 • zaključena osnovnošolska obveznost na osnovni šoli, na kateri je bil eden od predmetov angleški jezik,
 • končana srednja šola, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik, pri čemer oseba predhodno ni končala osnovne šole, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik,
 • opravljen izpit iz angleškega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem študiju,
 • potrdilo o jezikovnem usposabljanju iz angleškega jezika pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur,
 • potrdilo o uspešno opravljenem izpitu za angleški jezik.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj izkušnje zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri posebej izpostavi.

 

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

 

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal na podlagi pregleda prispelih pravočasnih in popolnih prijav ter osebnega razgovora s kandidati. Kandidati bodo povabljeni na osebni razgovor, na katerem bodo prejeli pet ustno zastavljenih vprašanj s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto. Za vsak pravilen odgovor kandidat prejme največ dve točki. Izbere se tisti kandidat, ki zbere največ točk izmed vseh kandidatov, ki so bili uvrščeni izbirni postopek.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto KOORDINATOR III, Koordinator III za gostinstvo in turizem, v notranji organizacijski enoti Hiša kranjske čebele, in sicer za določen čas (nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca) do 28.4.2025 oz. do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca, s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Poskusno delo v trajanju 2 (dveh) mesecev se določi v pogodbi o zaposlitvi za določen čas (sorazmerno trajanju te pogodbe in naravi dela). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami »za javno objavo – KOORDINATOR III« po elektronski poti na elektronski naslov: polona.erjavec@ivancna-gorica.si, in sicer v roku 8 (osem) dni od objave na spletni strani javnega zavoda in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Veljavnost prijave po elektronski pošti ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh javnega zavoda (https://prijetnodomace.si/).

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Polona Erjavec, ki je dosegljiva na telefonski številki 01 44 40 412 ali po elektronski pošti polona.erjavec@ivancna-gorica.si

 

V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

 

                                                                                                                                                                    

 

     Maja Lampret

                        direktorica