Zaposlimo

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica z dne 24. 8. 2021 Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica objavlja prosto delovno mesto

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III
(VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III ZA MARKETING IN PROMOCIJO) (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I017161)
za nedoločen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj specializaciji po visokošolski izobrazbi (prejšnji) ali najmanj visokošolski univerzitetni izobrazbi (prejšnji) ali najmanj magistrski izobrazbi (drugi bolonjski stopnji);
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
 • višjo raven znanja angleškega jezika.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja marketinga.

Po trinajsti točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in naslednji), se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Opis del in nalog delovnega mesta:

Promocija, trženje in stiki z javnostmi:

 • pripravlja, izvaja in spremlja letni načrt trženjskih aktivnosti zavoda,
 • pripravlja, izvaja in spremlja promocijskih aktivnosti zavoda,
 • pripravlja in izvaja marketinška orodja za pospeševanje prodaje destinacije,
 • vzpostavlja sodelovanje z nosilci turistične ponudbe v Ivančni Gorici,
 • sodeluje z STO ter izvaja partnerske projekte,
 • sodeluje z organizatorji potovanj ter organizacijami za pospeševanje prodaje doma in v tujini,
 • koordinira in organizira turistično-promocijske nastope doma in v tujini,
 • skrbi za spletne strani in družabna omrežja.

Informiranje, analize, arhiv:

 • vodi potrebne evidence, izdeluje poročila in analize,
 • zbira, obdeluje in analizira podatke o turističnem prometu,
 • zbira, obdeluje in analizira podatke o turistični ponudbi in ponudnikov,
 • evidentira in analizira kakovost ter ustreznost turistične ponudbe,
 • organizira in prodaja turistične aranžmaje,
 • spremlja in analizira trende v turizmu,
 • sodeluje pri pripravi skupnih programov na območju destinacije.

Ostale naloge:

 • načrtuje in organizira prireditve in druge projekte,
 • pomaga pri delu v TIC-u,
 • koordinira izvajanje lokalne vodniške službe,
 • opravlja druge naloge po navodilih direktorja Zavoda.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu);
 3. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine, ki izkazuje višjo raven znanja angleškega jezika. Kot dokazilo oziroma verodostojna listina, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti višjo raven znanja angleškega jezika se šteje:
  • zaključena osnovnošolska obveznost na osnovni šoli, na kateri je bil eden od predmetov angleški jezik,
  • končana srednja šola, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik, pri čemer oseba predhodno ni končala osnovne šole, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik,
  • opravljen izpit iz angleškega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem študiju,
  • potrdilo o jezikovnem usposabljanju iz angleškega jezika pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur,
  • potrdilo o uspešno opravljenem izpitu za angleški jezik.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, bo potekal v eni fazi. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na osebni razgovor, pri čemer bodo kandidati s potekom, merili in kriteriji ter ocenjevanjem osebnega razgovora pravočasno seznanjeni.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III ZA MARKETING IN PROMOCIJO)« na naslov: Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, v roku 10 dni od objave na spletni strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@prijetnodomace.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica (https://prijetnodomace.si/).

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Ines Legan, ki je dosegljiv/a po elektronski pošti info@prijetnodomace.si.

V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Rok za prijavo na prosto delovno mesto Višji svetovalec področja III (Višji svetovalec področja III za marketing in promocijo) je 4. 12. 2021.

Datum: 18. 11. 2021

Maja Lampret
direktorica

Obvestilo

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO IN TURIZEM PRIJETNO DOMAČE IVANČNA GORICA
Sokolska ulica 8
1295 Ivančna Gorica

Datum: 15. 11. 2021

ZADEVA: OBVESTILO O NEUSPELI JAVNI OBJAVI ZA PROSTO DELOVNO MESTO »TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I« za nedoločen čas

Obveščamo vas, da v postopku izbire za prosto delovno mesto »TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I«, s šifro delovnega mesta I015056, za nedoločen čas, objavljenega dne 27.10.2021 na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, ni bil izbran kandidat, saj se v izbirni postopek ni uvrstil noben izmed prijavljenih kandidatov.

Javna objava prostega delovnega mesta »TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I«, se bo v najkrajšem možnem času ponovila, zato vas vabimo, da še naprej spremljate objave na naši spletni strani.

Maja Lampret
direktorica

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica z dne 24. 8. 2021 Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica objavlja prosto delovno mesto

TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I015056)
za nedoločen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj srednji strokovni izobrazbi ali najmanj srednji splošni izobrazbi;
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja gostinstva in protokolarne strežbe.

Po trinajsti točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in naslednji), se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • streže goste v kavarni,
 • pripravlja in streže zajtrke za goste,
 • skrbi za urejenost prostorov kavarne,
 • skrbi za kuhinjo v hostlu,
 • prijavlja, odjavlja ter sprejema goste izven delovnega časa recepcije,
 • opravlja druge naloge po navodilih direktorja Zavoda.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, bo potekal v eni fazi. Kandidati, uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na osebni razgovor, pri čemer bodo kandidati s potekom, merili in kriteriji ter ocenjevanjem osebnega razgovora pravočasno seznanjeni.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, in sicer v Hiši kranjske čebele, Mestni trg 2, 1294 Višnja Gora oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I« na naslov: Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, v roku šest (6) dni od objave na spletni strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@prijetnodomace.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica (https://prijetnodomace.si/).

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Maticu Strmoletu, ki je dosegljiv/a na telefonski številki 031869342 ali po elektronski pošti info@prijetnodomace.si.

V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Datum: 27. 10. 2021

Maja Lampret
direktorica