Zaposlimo

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica z dne 24. 8. 2021 Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica objavlja prosto delovno mesto

KOORDINATOR III

(KOORDINATOR III ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM) (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I015077)

za nedoločen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj srednji strokovni izobrazbi ali najmanj srednji splošni izobrazbi;
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj;
 • aktivno znanje angleškega jezika.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami z vodenjem strežbe v restavracijah ter hotelih in delom na hotelski recepciji.

Po trinajsti točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in naslednji), se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • Vodenje kavarne:
  • organizira dela in delovne procese zaposlenih v kavarni,
  • naroča in nabavlja pijačo, hrano in vsega potrebnega za redno delovanje,
  • pripravlja vse dogovore z dobavitelji in drugimi sodelujočimi,
  • organizira in izvaja zajtrke za goste,
  • organizira pogostitve za različne dogodke in skupine,
  • skrbi za vzdrževanje kavarniških prostorov,
  • komunicira z gosti in strežbo,
  • skrbi za kuhinjo v hostlu,
  • prijavlja, odjavlja ter sprejema goste izven delovnega časa recepcije,
  • opravlja druge naloge po navodilih direktorja Zavoda.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu);
 3. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine, ki izkazuje aktivno znanje oz. višjo raven znanja angleškega jezika. Kot dokazilo oziroma verodostojna listina, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti aktivno znanje oz. višjo raven znanja angleškega jezika se šteje:
  • zaključena osnovnošolska obveznost na osnovni šoli, na kateri je bil eden od predmetov angleški jezik,
  • končana srednja šola, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik, pri čemer oseba predhodno ni končala osnovne šole, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik,
  • opravljen izpit iz angleškega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem študiju,
  • potrdilo o jezikovnem usposabljanju iz angleškega jezika pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur,
  • potrdilo o uspešno opravljenem izpitu za angleški jezik.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, bo potekal v eni fazi, in sicer na podlagi pregleda prispelih pravočasnih in popolnih prijav, ob upoštevanju prednostnega pogoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – KOORDINATOR III (KOORDINATOR III ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM)« na naslov: Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, v roku 3 delovnih dni od objave na spletni strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@prijetnodomace.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica (https://prijetnodomace.si/).

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Ines Legan, ki je dosegljiv/a na telefonski številki 031 542 518 ali po elektronski pošti ines.legan@ivancna-gorica.si.

V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Datum: 27. 8. 2021

 

Maja Lampret

direktorica

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica z dne 24. 8. 2021 Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica objavlja prosto delovno mesto

 

MUZEJSKI TEHNIK (m/ž)

(šifra delovnega mesta: G025022)

za nedoločen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj srednji strokovni izobrazbi ali najmanj srednji splošni izobrazbi;
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj;
 • strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita na področju varstva kulturne dediščine, ga mora opraviti najkasneje v dveh letih od sklenitve delovnega razmerja);
 • aktivno znanje angleškega jezika.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z večletnimi delovnimi izkušnjami v muzealstvu, čebelarstvu in zgodovinskih arhivih.

Po trinajsti točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in naslednji), se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita na področju varstva kulturne dediščine, ga mora skladno z drugim odstavkom 103. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) opraviti najkasneje v dveh letih od sklenitve delovnega razmerja.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • strokovno vodi po razstavah in muzejskih zbirkah v okviru Jurčičeve domačije,
 • spremlja najave, organizira vodstva in koordinira skupine obiskovalcev,
 • dela z muzejskimi predmeti, dokumentira in vzdržuje,
 • oblikuje in izvaja primerne strokovne muzejsko pedagoške/andragoške programe (v sodelovanju s kustosi) za različne ciljne publike,
 • izdeluje učne liste,
 • sodeluje in pripravlja skupne ponudbe z Jurčičevo domačijo,
 • navezuje stike s šolami, vrtci, zavodi, društvi, podjetji in drugimi zainteresiranimi skupinami,
 • pripravlja besedila in fotografije za objave v medijih,
 • predlaga in izvaja programe za muzej, prijazen in dostopen vsem ciljnim skupinam obiskovalcev,
 • priprava politike dela z obiskovalci, pedagoške programe, evalvacije obiskovalcev,
 • sodeluje pri projektih postavitve stalnih in občasnih (lastnih in gostujočih) razstav,
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi spremljevalnih dogodkov v Hiši kranjska čebela,
 • pripravlja in aktivno sodeluje na strokovnih in promocijskih dogodkih doma in v tujini,
 • sodeluje pri pripravi strateškega načrta, dokumenta o zbiralni politiki in drugih skupnih dokumentih muzeja,
 • opravlja druge naloge po navodilih direktorja Zavoda.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu);
 3. pisno izjavo in fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu na področju varstva kulturne dediščine (če kandidat izpit ima),
 4. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine, ki izkazuje aktivno znanje oz. višjo raven znanja angleškega jezika. Kot dokazilo oziroma verodostojna listina, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti aktivno znanje oz. višjo raven znanja angleškega jezika se šteje:
  • zaključena osnovnošolska obveznost na osnovni šoli, na kateri je bil eden od predmetov angleški jezik,
  • končana srednja šola, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik, pri čemer oseba predhodno ni končala osnovne šole, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik,
  • opravljen izpit iz angleškega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem študiju,
  • potrdilo o jezikovnem usposabljanju iz angleškega jezika pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur,
  • potrdilo o uspešno opravljenem izpitu za angleški jezik.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, bo potekal v eni fazi, in sicer na podlagi pregleda prispelih pravočasnih in popolnih prijav, ob upoštevanju prednostnega pogoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev. Dela in naloge na delovnem mestu Muzejski tehnik se opravlja v nazivu »Muzejski tehnik« in »Samostojni muzejski tehnik«, pri čemer kandidat pridobi posamezni naziv skladno s predpisi, ki urejajo pridobivanje nazivov v dejavnostih varstva kulturne dediščine. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – MUZEJSKI TEHNIK« na naslov: Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, v roku 3 delovnih dni od objave na spletni strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov Info@prijetnodomace.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica (https://prijetnodomace.si/).

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Ines Legan, ki je dosegljiv/a na telefonski številki 031 542 518 ali po elektronski pošti ines.legan@ivancna-gorica.si.

V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Datum: 27. 8. 2021

Maja Lampret
direktorica

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica z dne 24. 8. 2021 Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica objavlja prosto delovno mesto

 

VODJA POSLOVNE ENOTE

(VODJA POSLOVNE ENOTE HOSTEL) (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I016905)

za nedoločen čas

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj višji strokovni izobrazbi ali najmanj višješolski izobrazbi (prejšnji);
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj;
 • aktivno znanje angleškega jezika.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje z delom z ljudmi in ki so opravljali zahtevnejša administrativna dela.

Po trinajsti točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in naslednji), se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • skrbi za sprejem in nastanitev obiskovalcev,
 • skrbi za ustrezno obdelavo podatkov obiskovalcev,
 • skrbi za rezervacijski sistem,
 • skrbi za komunikacijo (v vseh oblikah) z obiskovalci,
 • skrbi za ustrezno urejenost prostorov nastanitev,
 • skrbi za ustrezno podporo obiskovalcem pri načrtovanju njihovega bivanja,
 • pripravlja turistične ponudbe v TIC-u,
 • organizira, vodi in načrtuje delovnega procesa v hostlu,
 • organizira in nadzira čiščenje enot,
 • zastopa in predstavlja pri promocijskih aktivnostih,
 • opravlja ostala zahtevna dela in naloge za nemoteno delovanje hostla,
 • pomaga pri organizaciji prireditev in drugih dogodkov,
 • opravlja druga dela in naloge po navodilih,
 • opravlja druge naloge po navodilih direktorja Zavoda.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu);
 3. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine, ki izkazuje aktivno znanje oz. višjo raven znanja angleškega jezika. Kot dokazilo oziroma verodostojna listina, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti aktivno znanje oz. višjo raven znanja angleškega jezika se šteje:
  • zaključena osnovnošolska obveznost na osnovni šoli, na kateri je bil eden od predmetov angleški jezik,
  • končana srednja šola, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik, pri čemer oseba predhodno ni končala osnovne šole, kjer je bil eden od predmetov angleški jezik,
  • opravljen izpit iz angleškega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem študiju,
  • potrdilo o jezikovnem usposabljanju iz angleškega jezika pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur,
  • potrdilo o uspešno opravljenem izpitu za angleški jezik.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, bo potekal v eni fazi, in sicer na podlagi pregleda prispelih pravočasnih in popolnih prijav, ob upoštevanju prednostnega pogoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in poskusnim delom v trajanju šest (6) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, oziroma v drugih prostorih/objektih, kjer javni zavod opravlja svoje naloge.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – VODJA POSLOVNE ENOTE (VODJA POSLOVNE ENOTE HOSTEL)« na naslov: Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, v roku 3 delovnih dni od objave na spletni strani Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@prijetnodomace.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh Javnega zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica (https://prijetnodomace.si/).

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Ines Legan, ki je dosegljiv/a na telefonski številki 031 542 518 ali po elektronski pošti ines.legan@ivancna-gorica.si.

V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Datum: 27. 8. 2021

 

Maja Lampret
direktorica